Tukang Celep Pendek


 

Di Pangadilan

Kacaritakeun aya hiji awewe nu nitah tatanggana naek kapara imahna menerkeun nu bocor, teu lila  ragrag ti para meureun nincak pas kana kai anu teu pageuh pakuna nepi ka maotna, diadukeun ka hakim trus we di sidang.

Hakim : “Maneh geus ngalakukeun kasalahan gede ngakibatkeun tatangga maneh maot, jadi kudu dihukum gantung!”

Si awewe :”Nu salah mah sanes abdi, tapi tukang kayu harita abdi miwarang menerkeun lalangit, kunaon makuna teu pageuh.”

Hakim  : “Berarti lamun kitu mah nu salah tukang kayu, algojo..bawa tukang kayu kadieu!”

Harita keneh tukang kayu disusulan dibawa ka pengadilan.

Hakim : “Maneh kudu dihukum gantung sabab maneh nu salah digawe teu bener maku teu pageuh ,ngalantarankeun nu keur naek ka para ragrag nepi ka maot!”

Tukang kayu : “ Ke heula pa hakim, abdi teu pageuh makuna teh margi abdi nuju maku aya istri nganggo acuk oranyeu ngalangkung janten abdi kabengbat ningalikeun manehna, janten nu salah mah anjeunna”.

Hakim  :” Berarti  nu salah siawewe nu make baju oranyeu mun kitu mah, algojo… bawa eta awewe nu make baju oranyeu kadieu!”

Singketna siawewe nu baju oranyeu dibawa ka ruang sidang.

Hakim : “ Maneh kudu digantung, sabab make baju oranyeu  nu ngakibatkeun tukang kayu kabengbat jadi teu bener makuna!”

Si awewe nu make baju oranyeu :” teu bisa kitu pa hakim, abdi tos miwarang nyelep iyeu baju ku warna hejo tapi kalahkah ku oranyeu, jd sanes abdi nu salah.”

Hakim  :” Algojoo… bawa tukang celep kadieu!”

Barang geus  aya di hareupeun hakim eta tukang celep terus hakim nyarita.

Hakim  :” moal bisa mungkir deui ayeuna mah maneh nu salah, kudu digantung ayeuna keneh, algojo.. bawa gantung ayeuna keneh di alun2 iyeu tukang celep..!

Terus we si tukang celep teh dibawa ku algojo rek digantung, dasar algojona jelema bodo ari tukang celepna jangkung gantunganna pendek atuh teu paeh2 eta tukang celep the, geus kitu si algojo laporan ka pa hakim.

Algojo :” Pangapunten pangersa, iyeu tukang celep teu maot maot digantung  teh, jangkung teuing!”

Hakim : “Ari maneh bodo bodo teuing, teangan tukang celep pendek!”

Atuh harita keneh si lgojo neangan tukang celep, kabeneran aya tukang celep rada pendek keur moe kaen celepan.

“Taaah… kabeneran euy maneh aya didieu, hayu ngilu urang ka pangadilan” ceuk si algojo bari marahmay.

Tukang celep : “ Bade aya naon kitu?”

Algojo                     : “ Rek digantung”

Tukang celep  : “ Har.. naon kasalahan abdi?”

Algojo              :  “ Pendeek siah…”

Sanggeus nepi kapengadilan eta si tukang celep pendek teh nepi ka maot na digantung.

Hakim              : “ hadirin, ayeuna  pangadilan ditutup nu salah tos dihukum gantung, kumaha adil?”

Hadirin                   : “adiiiiiiill….” Cenah.

Tah kitu ari hiji perkara ditangani ku nu lain ahlina jeung bodo mah saperti kitu tah hukum teh.

 

 

 

 

THE RESULT OF ENGLISH


THE RESULT OF ENGLISH TEST

%d bloggers like this: